Straatnaamgeving

De archiefdienst staat in voor alle procedures inzake het toekennen of wijzigen van namen van straten en pleinen. Dit houdt o.a. in:

 • Uitwerken van voorstellen voor nieuwe straatnamen.
  Hierbij werken we liefst met gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.
 • De administratieve procedure voor de invoering of wijziging van straatnamen.
  Deze procedure omvat:
 1. pré-advies van de straatnamencommissie
 2. principiële gemeenteraadsbeslissing
 3. advies van de gemeentelijke culturele raad
 4. openbaar onderzoek (+ eventueel aanschrijven van eigenaars en bewoners)
 5. definitieve gemeenteraadsbeslissing
 6. verdere afhandeling (de bevolking informeren, straatnaambordjes laten plaatsen door de technische dienst, huisnummering en identiteitskaarten laten aanpassen door de dienst burgerzaken, enz.)
 7. periodieke uitgave van een gemeentelijk straatnamenplan 

 

Recentie nieuwe straatnamen

 • In Zedelgem werd het gebied tussen de Loppemsestraat, de Sint Jorislaan en de Fazantenlaan tot vlakbij de Schattingbeek/Moubeek opgedeeld in drie verschillende zones.
  - zone tegenaan de Loppemsestraat, bestemd voor het woonzorgcentrum
  - zone tussen Arendswegel en Sint-Jorislaan
  - zone ten zuiden daarvan, tot vlakbij de Schattingbeek/Moubeek
  Volgende nieuwe straatnamen werden goedgekeurd voor de verkaveling in zone 3:
 1. Sint-Jorislaan: er wordt dus voorgesteld om het verlengde van de huidige Sint-Jorislaan ook ‘Sint-Jorislaan’ te noemen. Deze straatnaam verwijst naar de nabijgelegen, aloude dorpsherberg en brouwerij Sint-Joris de Potente, op de hoek van de Loppemsestraat en de Snellegemsestraat.
 2. Sint-Sebastiaanlaan: naast Sint-Joris, patroon van de kruisboogschutters, was Sint-Sebastiaan traditioneel de tweede schutterspatroon, nl. die van de handboogschutters. Of er in Zedelgem ooit een Sint-Jorisgilde heeft bestaan, is twijfelachtig. Wel zijn er duidelijke bewijzen voor het bestaan van een Zedelgemse Sint-Sebastiaansgilde vanaf de 16de eeuw. De geschiedenis ervan werd uitvoerig beschreven door Victor Deceuninck in Zilleghem, jg. 10 en 11. Het is dus logisch om de twee hoofdstraten in deze ingewikkelde verkaveling de ‘Sint-Jorislaan’ en de ‘Sint-Sebastiaanlaan’ te noemen. Dit zorgt voor duidelijkheid. Dit zijn meteen ook de twee straten die het meeste doorgaande verkeer zullen te verwerken krijgen.
 3. Dijkhage: verwijzing naar de oude persceelsnaam ‘De Dyckhaeghe’ in het 5de begin, art. 28 van de ommeloper
 4. Werveken: verwijzing naar de oude perceelsnamen ‘De Werf’ en ‘Het Werfveken’ in het 5de begin, art. 31, 32, 34, 35 en 36 van de ommeloper
 5. Klaverstuk: verwijzing naar de oude perceelsnaam ‘Het Cleen Claeverstick’ in het 5de begin, art. 14 van de ommeloper
 6. Essenbos: verwijzing naar de oude perceelsnaam ‘Het Essenbusselken’ in het 5de begin, art. 70 van de ommeloper
 7. Hoge Akker: verwijzing naar de oude perceelsnaam ‘Den Hoogen Ackere’ in het 5de begin, art. 39 van de ommeloper
 8. Voorbilk: verwijzing naar de oude perceelsnaam ‘Den Voorbilck’ in het 5de begin, art. 69 van de ommeloper
 9. Kwameers: verwijzing naar de oude perceelsnaam ‘Qua- of Kwameerschen’, die we niet aantreffen in de ommeloper, maar wel in de atlas der buurtwegen van ca. 1845, ter hoogte van de perceelnummers 170 tot 175. Pastoor Ronse vermeldt dit toponiem in zijn ‘Geschiedenis van Zedelgem en Veldegem’, p. 16 en 24: “De Schattingbeek begint in de Hollevoorde en loopt in de Kwade Meerschen in de Moubeek.” De Kwameersen zijn van oudsher drassige meersen in het verlengde van de Schattingbeek en de Moubeek. Ze liepen tot ongeveer aan de huidige wijk De Groene Meersen.
 10. Schuttersplein: als naam voor het plein dat grenst aan de Sint-Sebastiaanlaan (Sint-Sebastiaan als patroon van de Zedelgemse handbooggilde)
 11. Peerdenbilk: verwijzing naar de oude perceelsnaam ‘De Peerdebilck’ in het 5de begin, art. 25 van de ommeloper. Van alle aanwezige oude perceelsnamen in de buurt is dit toponiem wellicht het meest geschikt als naam voor een plein.
 12. Potentewegel: de oude voetweg nr. 30, die traditioneel de ‘Arendwegel’ werd genoemd, wordt gedeeltelijk wijzigend in Potentewegel. Op vandaag is de bedding van de wegel nog steeds grotendeels privaat, maar kent de weg een openbaar karakter (zie atlas der buurtwegen) voor wat fietsers en wandelaars betreft. Wat gemotoriseerd verkeer betreft, bestaat er een erfdienstbaarheid tussen aangelanden. Het BPA ‘Groenestraat’ voorziet een gedeeltelijke bestemming als voet- en fietsweg en een gedeeltelijke bestemming als dienstweg, beide met een breedte van 6 m, en omvat ook een (gedeeltelijk goedgekeurd) onteigeningsplan. Er is in grote mate sprake van een publiek gebruik van de wegel..

 

 • Brivibaplein (Zedelgem) - wijziging Peerdenbilk
  Het bestaande plein ‘Peerdenbilk’ wordt gewijzigd in ‘Brivibaplein’ op die manier kan men de historische band Zedelgem-Letland in herinnering brengen. Briviba is Lets voor ‘vrijheid’, de naam zou dus verwijzen naar ‘vrijheid’ in al zijn aspecten, en specifiek ook naar het vrijheidsmonument te Riga, de ‘Brivibas Piemineklis’, een symbool van het onafhankelijke Letland; van dit monument werd in 1945 door Letse krijgsgevangenen in het P.O.W.-kamp te Zedelgem een replica gemaakt, die na de sluiting van het kamp midden 1946 verloren is gegaan.

 

 • Heerestraat (Veldegem)
  Is een nieuwe zijstraat van de Binnenstraat te Veldegem. In de atlas van de buurtwegen van Veldegem uit 1924 zijn diverse oude straatnamen terug te vinden in dit deel van Veldegem, o.a. de ‘Binnenstraat’ (onlangs gebruikt als nieuwe naam voor een deel van de Veldegemsestraat) en de ‘Heerestraat’. Deze laatste straatnaam is een oude, in onbruik geraakte naam van de straat die nu Leegveldstraat heet.  

 

 • Ludovicus Vandendriesscheplein (Veldegem)
  Zijstraat van de Halfuurdreef te Veldegem. Ludovicus Vandendriessche was de eerste burgemeester van Veldegem van 1921 tot 1926. Hij was geboren te Zedelgem (sectie G) op 1 mei 1854 en overleed te Veldegem op 16 september 1933. Op 13 april 1934, dus kort na zijn overlijden, kreeg hij al eens een straatnaam in Veldegem. De gemeenteraad wijzigde toen de Torhoutstraat in de ‘Ludovicus Vandendriesschestraat’. In 1970 werd deze straatnaam echter terug gewijzigd in Torhoutstraat en in 1977 nogmaals gewijzigd in Rembertstraat. Ludovicus Vandendriessche speelde zijn straatnaam dus al heel vlug weer kwijt. Dit gebeurde na kritiek van de Koninklijke Commissie van Toponymie en Dialectologie, die oordeelde dat deze straatnaam (samen met nog 5 andere Veldegemse straatnamen) in strijd was met de toen nog geldende regel dat straten niet mochten genoemd worden naar personen die nog geen 50 jaar overleden waren.

 

 

 

 

Thema: