Milieu

Nieuwsflash

Aanvraag nieuwe milieuvergunning

Normaal moet een exploitant een nieuwe milieuvergunning aanvragen tussen de achttiende en de twaalfde maand voor de vergunning verstrijkt. Door een beslissing van de Vlaamse Overheid kunnen aanvragen voor nieuwe milieuvergunningen tot 48 maanden voor het verstrijken van de lopende vergunning worden ingediend, op voorwaarde dat de vergunning ten laatste op 1 september 2011 afloopt.

Burgemeestersconvenant

Burgemeestersconvenant of Covenant of Mayors (CoM) is een Europees initiatief waarin steden en gemeenten zich vrijwillig engageren om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen tov 2011.

Dierenhinder

In dit luik kan je de brochure 'Pest dat dier mij?' raadplegen en krijg je informatie over de opmars van bruine ratten (met preventietips) en het meldpunt everzwijnen.

Energie

Informatie over de verschillende energiebronnen, gratis planadvies voor duurzaam (ver)bouwen én gratis energiescan.

Groendienst

De groendienst staat in voor de netheid van het openbaar domein en voor het onderhoud van het openbaar groen.

Korte Keten-kaart

Bij een rechtstreekse relatie tussen producent en consument spreken we van een Korte Keten. Op de kaart vind je hoeves met een thuisverkoop, landbouwbedrijven, imkers, markten, restaurants met lokale producten en afhaalpunten van buurderijen, voedselteams en voedselcoöperatieven.

Landbouwaanspreekpunt

Onder impuls van de provincie is in elke gemeente een landbouwaanspreekpunt aangeduid. In Zedelgem wordt deze taak opgenomen door de milieu-ambtenaar.
Eén van de taken in dit kader is de bijeenroeping van de landbouwcommissie voor vaststelling van schade aan teelten.

Milieuhinder

Milieuhinder is een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat ontstaat door verstoring van het milieu. Kenmerkend is het lokale, maar direct merkbare karakter ervan. Dit is typisch het geval bij geluidshinder, geurhinder, hinder van grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht,...

Milieuraad

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur bij alle materies die met milieu en natuur te maken hebben.

Milieuvergunning

Bij de milieudienst kan elke burger terecht voor informatie over de VLAREM-wetgeving en vergunningsplichtige activiteiten (hinderlijke inrichtingen, grondwaterwinningen,…).

Milieuzorg op school

Elke school, klas en leerling heeft wel ergens een raakvlak met natuur en milieu.
Abonneren op Milieu