Natuur

Nieuwsflash

Bermbeheer

Veel inwoners melden dat men de wegbermen liever vroeger gemaaid zou zien. Het laattijdig maaien (vanaf midden juni) heeft echter zijn redenen. In 1984 verscheen het ‘wegbermbesluit’, dat maatregelen invoerde die ecologisch bermbeheer mogelijk moesten maken. De voornaamste maatregelen zijn het verbod op het gebruik van biociden, niet maaien voor 15 juni en de afvoer van het maaisel.

Dierenhinder

In dit luik kan je de brochure 'Pest dat dier mij?' raadplegen en krijg je informatie over de opmars van bruine ratten (met preventietips) en het meldpunt everzwijnen.

Groen

Ontdek onze groene gemeente.

Groendienst

De groendienst staat in voor de netheid van het openbaar domein en voor het onderhoud van het openbaar groen.

Natuurvergunningen

Voor heel wat werken moet een natuurvergunning aangevraagd worden. Indien dit niet wordt gedaan, staan hier sancties tegenover. Deze natuurvergunningsplicht volgt uit het 'Natuurdecreet' dat al sedert 1998 van kracht is.

Subsidiereglement zwaluwen

Om de achteruitgang van de ons alom bekende zwaluwen tegen te gaan, besliste de gemeente om particulieren die zich inzetten om zwaluwen nestgelegenheid te bezorgen, een financieel duwtje te geven.

Trage wegen

Wegen bestemd voor fietsers en voetgangers in kaart gebracht.

Uitleenbaar educatief materiaal

Leerkrachten, verenigingen en ouders kunnen op de milieudienst gratis (tegen ontvangstbewijs) verschillende educatieve koffers ontlenen, zowel voor kleuters, leerlingen van het lager onderwijs als voor het gehele gezin. Al spelend leren de kinderen de natuur en het milieu kennen. Maar ook u zult vast heel wat bijleren. Een uitstekend idee voor jeugdverenigingen, verjaardagsfeestjes, bosklassen, enz.

Zonder is gezonder

De gemeente maakt al een aantal jaren grondig werk van de afbouw van het pesticidengebruik voor het onderhoud van het openbaar groen en de wegen, voetpaden en parkings

Abonneren op Natuur